رزومه کاری

تعداد پروژه های موفق شرکت آبستره به بیش از ۱۰۰ عنوان پروژه می رسد که در زیر به بخشی از آنها اشاره شده است