برای دریافت pdf ها روی اسامی پروژه ها کلیک کنید

ردیفنام پروژهحدود متراژ پروژهدریافت فایل pdf پروژه
1مرکزنوآوری دانشگاه تهران6.000Tehran university
2دپوی شهریار20.000Shahriar
3ساختمان اداری جردن2500Jordan
4ساختمان مرکزی لوتوس پارسیان1.000Lotus
5ساختمان اداری سپر (جهان کودک)350Separ1
6رنگارنگ گوهردشت کرج450Rangarang
7ساختمان اداری مطهری1500Office motahari